PSYCHOLOGICAL TEST

Ada pelbagai ujian psikologi yang boleh kita cuba. Sama ada mahu mengetahui personaliti diri, tahap tekanan dalam diri mahupun pilihan kerjaya.

Di bawah ini ialah ujian psikologi berbentuk online yang boleh dicuba :
http://www.outofservice.com/bigfive/   (THE BIG FIVE PERSONALITY TEST)
http://www.yourpersonality.net/npi/npi.pl (PERSONALITY, LEARDERSHIP, AND SELF-ESTEEM)
http://www.personalityassessor.com/personalbubble/ (PERSONALITY ASSESSOR)
http://www.yourpersonality.net/ (YOUR PERSONALITY)

Selain itu, kamu boleh juga cuba ujian di bawah ini:INVENTORI
NILAI PEKERJAAN SIDEK
Sidek’s Occupational Value Inventory


INVENTORI NILAI PEKERJAAN SIDEK
Deskripsi Pekerjaan INPS

Borang Jawapan Bahagian A

Nama               :

Jantina             :

Umur           :

Pendidikan       :

Pekerjaan    :

No. K.P.           :

Tarikh          :


BAHAGIAN A : DESKRIPSI PEKERJAAN
Tandakan keutamaan pekerjaan anda dengan menghitamkan sepenuhnya bulatan yang sesuai menggunakan pensel 2B berpandukan kekunci jawapan berikut;

Sangat Suka
SS
5
Tidak Suka
TS
2
Suka
S
4
Sangat Tidak Suka
STS
1
Tidak Pasti
TP
3


1.        Manusia                                                                                     5          4          3          2          1
2.       Data                                                                                              5          4          3          2          1
3.       Benda                                                                                          5          4          3          2          1
4.      Pembantu                                                                                 5          4          3          2          1
5.       Altruisma                                                                                  5          4          3          2          1
6.       Pemimpin                                                                                  5          4          3          2          1
7.       Autonomi                                                                                  5          4          3          2          1
8.       Intelektual                                                                                5          4          3          2          1
9.       Kreatif                                                                                         5          4          3          2          1
10.    Kejayaan                                                                                    5          4          3          2          1
11.     Organisasi                                                                                 5          4          3          2          1
12.    Keuntungan                                                                            5          4          3          2          1
13.    Promosi                                                                                      5          4          3          2          1
14.   Masa Lapang                                                                           5          4          3          2          1
15.    Pengiktirafan                                                                          5          4          3          2          1
16.    Sokongan                                                                                  5          4          3          2          1
17.    Keselamatan                                                                            5          4          3          2          1
18.    Kebudayaan                                                                            5          4          3          2          1
19.    Agama                                                                                         5          4          3          2          1
20.   Kepelbagaian                                                                          5          4          3          2          1
21.    Aktiviti                                                                                       5          4          3          2          1
INVENTORI NILAI PEKERJAAN SIDEK
Perbandingan Pekerjaan (INPS)
Borang Jawapan Bahagian B

A
Kreatif
5    4    3    2     1
A
Keuntungan
5    4    3    2     1
G
Data
5    4    3    2     1
G
Kreatif
5    4    3    2     1
E
Keselamatan
5    4    3    2     1
E
Autonomi
5    4    3    2     1
N
Agama
5    4    3    2     1
N
Benda
5    4    3    2     1

Benda
5    4    3    2     1

Alturisma
5    4    3    2     1
1


2A
Organisasi
5    4    3    2     1
A
Data
5    4    3    2     1
G
Intelektual
5    4    3    2     1
G
Promosi
5    4    3    2     1
E
Keuntungan
5    4    3    2     1
E
Intelektual
5    4    3    2     1
N
Sokongan
5    4    3    2     1
N
Pengiktirafan
5    4    3    2     1

Kreatif
5    4    3    2     1

Pembantu
5    4    3    2     1
3


4
A
Kebudayaan
5    4    3    2     1
A
Pengiktirafan
5    4    3    2     1
G
Aktiviti
5    4    3    2     1
G
Manusia
5    4    3    2     1
E
Data
5    4    3    2     1
E
Altruisme
5    4    3    2     1
N
Manusia
5    4    3    2     1
N
Aktiviti
5    4    3    2     1

Masa Lapang
5    4    3    2     1

Pemimpin
5    4    3    2     1
5


6


A
Promosi
5    4    3    2     1
A
Masa Lapang
5    4    3    2     1
G
Organisasi
5    4    3    2     1
G
Benda
5    4    3    2     1
E
Autonomi
5    4    3    2     1
E
Agama
5    4    3    2     1
N
Intelektual
5    4    3    2     1
N
Kepelbagaian
5    4    3    2     1

Data
5    4    3    2     1

Intelektual
5    4    3    2     1
9


10A
Keselamatan
5    4    3    2     1
A
Aktiviti
5    4    3    2     1
G
Masa Lapang
5    4    3    2     1
G
Agama
5    4    3    2     1
E
Organisasi
5    4    3    2     1
E
Benda
5    4    3    2     1
N
Kejayaan
5    4    3    2     1
N
Masa Lapang
5    4    3    2     1

Pengiktirafan
5    4    3    2     1

Keuntungan
5    4    3    2     1
7


8
A
Agama
5    4    3    2     1
A
Pembantu
5    4    3    2     1
G
Pemimpin
5    4    3    2     1
G
Kebudayaan
5    4    3    2     1
E
Aktiviti
5    4    3    2     1
E
Manusia
5    4    3    2     1
N
Promosi
5    4    3    2     1
N
Pemimpin
5    4    3    2     1

Sokongan
5    4    3    2     1

Aktiviti
5    4    3    2     1
11


12A
Sokongan
5    4    3    2     1
A
Benda
5    4    3    2     1
G
Kejayaan
5    4    3    2     1
G
Keselamatan
5    4    3    2     1
E
Promosi
5    4    3    2     1
E
Sokongan
5    4    3    2     1
N
Organisasi
5    4    3    2     1
N
Kebudayaan
5    4    3    2     1

Keselamatan
5    4    3    2     1

Kejayaan
5    4    3    2     1
13


14A
Intelektual
5    4    3    2     1
A
Manusia
5    4    3    2     1
G
Autonomi
5    4    3    2     1
G
Pemimpin
5    4    3    2     1
E
Pembantu
5    4    3    2     1
E
Pengiktirafan
5    4    3    2     1
N
Keselamatan
5    4    3    2     1
N
Pembantu
5    4    3    2     1

Manusia
5    4    3    2     1

Promosi
5    4    3    2     1
15


16A
Kepelbagaian
5    4    3    2     1
A
Altruisme
5    4    3    2     1
G
Pengiktirafan
5    4    3    2     1
G
Pembantu
5    4    3    2     1
E
Kreatif
5    4    3    2     1
E
Kejayaan
5    4    3    2     1
N
Masa Lapang
5    4    3    2     1
N
Keuntungan
5    4    3    2     1

Autonomi
5    4    3    2     1

Organisasi
5    4    3    2     1
17


18A
Pemimpin
5    4    3    2     1
A
Autonomi
5    4    3    2     1
G
Keuntungan
5    4    3    2     1
G
Pembantu
5    4    3    2     1
E
Kepelbagaian
5    4    3    2     1
E
Kejayaan
5    4    3    2     1
N
Altruisme
5    4    3    2     1
N
Keuntungan
5    4    3    2     1

Kebudayaan
5    4    3    2     1

Organisasi
5    4    3    2     1
19


20A
Kejayaan
5    4    3    2     1
G
Altruisme
5    4    3    2     1
E
Kepelbagaian
5    4    3    2     1
N
Data
5    4    3    2     1

Agama
5    4    3    2     1
21
BORANG SKOR INVENTORI NILAI PEKERJAAN SIDEK (INPS)

NAMA : __________________________________________________   TARIKH : ________________________________________

MANUSIA
DATA
BENDA
PEMBANTU
ALTRUISME
PEMIMPIN
AUTONOMI
AGEN
SKOR
AGEN
SKOR
AGEN
SKOR
AGEN
SKOR
AGEN
SKOR
AGEN
SKOR
AGEN
SKOR
5

1

1

4

2

6

2

6

4

2

12

6

11

9

12

5

8

15

18

12

15

15

9

10

16

19

16

17

16

21

14

18

21

19

20

JUM

JUM

JUM

JUM

JUM

JUM

JUM


INTELEK
KREATIF
KEJAYAAN
ORGANISASI
KEUNTUNGAN
PROMOSI
MASA LPG
AGEN
SKOR
AGEN
SKOR
AGEN
SKOR
AGEN
SKOR
AGEN
SKOR
AGEN
SKOR
AGEN
SKOR
3

1

7

3

2

4

5

4

2

13

7

3

9

7

9

3

14

9

8

11

8

10

17

18

13

18

13

10

15

20

21

18

19

16

17

JUM

JUM

JUM

JUM

JUM

JUM

JUM


P’ IKTIRAFAN
SOKONGAN
KESELAMATAN
KEBUDAYAAN
AGAMA
PELBAGAIAN
AKTIVITI
AGEN
SKOR
AGEN
SKOR
AGEN
SKOR
AGEN
SKOR
AGEN
SKOR
AGEN
SKOR
AGEN
SKOR
4

3

1

5

1

10

5

6

11

7

12

8

17

6

7

13

13

14

10

19

8

16

14

14

19

11

20

11

17

20

15

20

21

21

12

JUM

JUM

JUM

JUM

JUM

JUM

JUMPROFIL INVENTORI PEKERJAAN SIDEK

NAMA            :
TARIKH         :

DESKRIPSI PEKERJAAN
NILAI PEKERJAAN
RENDAH
SEDERHANA
TINGGI

MANUSIA
DATA
BENDA
PEMBANTU
ALTRUISME
PEMIMPIN
AUTONOMI
INTELEKTUAL
KREATIF
KEJAYAAN
ORGANISASI
KEUNTUNGAN
PROMOSI
MASA LAPANG
PENGIKTIRAFAN
SOKONGAN
KESELAMATAN
KEBUDAYAAN
AGAMA
KEPELBAGAIAN
AKTIVITI

1 hingga 6
7 hingga 15
16 hingga 21

SOALAN SELIDIK MINAT PEKERJAAN
(Vocational Interest Questionnaire)

SELF-DIRECTED SEARCH

(SDS)
(John L. Hollad)Alih Bahasa Oleh:
Dr. Sidek Mohd Noah

SOAL SELIDIK MINAT PEKERJAAN

(Vocational Interest Questionnaire)

SELF-DIRECTED SEARCH

(John L. Holland)
Alih Bahasa Oleh: Dr. Sidek Mohd Noah

KESUKAAN

 

ARAHAN

☺ Tandakan (/) di Y di atas kertas jawapan untuk kenyataan-kenyataan yang melibatkan perkara-perkara yang anda suka buat atau yang anda rasa suka melakukan.
☺ Tandakan (/) di N di atas kertas jawapan untuk kenyataan-kenyataan yang melibatkan perkara-perkara yang anda tidak suka buat atau yang anda rasa tidak suka melakukan.

Oval:  R Oval:  S
1.    Membaiki alat-alat elektrik
2.    Membaiki alat-alat mekanik
3.    Membuat benda-benda dari kayu
4.    Memandu trak atau traktor
5.    Mengikuti kursus Lukisan Mekanik
6.    Menggunakan alat-alat kerja logam atau mesin
7.    mengubahsuai enjin kereta atau motosikal
8.    Mengikuti kursus Seni Perusahaan
9.    Mengikuti Kursus Kerja Kayu
10.  Mengikuti kursus Automekanik
31.  Menulis surat kepada kawan-kawan
32.  Menghadiri perjumpaan-perjumpaan agama
33.  Menganggotai kelab sosial
34.  Menolong orang yang mempunyai masalah
35.  Mengajar kanak-kanak
36.  Menghadiri majlis-majlis parti
37.  Menari
38.  Menghadiri mesyuarat atau persidangan
39.  menghadiri acara sukan
40.  Memulakan persabahatan

Oval: EOval:  I
11.  Membaca buku-buku atau majalah sains
12.  Bekerja dalam makmal
13.  Merekacipta model roket
14.  Membuat kerja projek sains
15.  Bekerja menggunakan alat-alat kimia
16.  Membaca subjek-subjek tertentu yang khusus
17.  Mengikuti kursus Fizik
18.  Mengikuti kursus Kimia
19.  Mengikuti kursus Geometri
20.  Mengikuti kursus Biologi
41.  Mempengaruhi orang lain
42.  Berbincang mengenai politik
43.  Menguruskan perniagaan sendiri
44.  Menghadiri persidangan-persidangan
45.  Memberi ceramah
46.  Menjadi pemimpin sebarang kumpulan
47.  Menyelia kerja-kerja orang lain
48.  Menemui orang-orang penting
49.  Mengetuai kumpulan dalam mencapai sesuatu matlamat
50.  Mengambil bahagian dalam kempen politik

Oval: A
Oval: C
21.  Melakar, melukis atau mewarna
22.  Menonton lakonan / drama
23.  Mereka bentuk perabot atau bangunan
24.  Bermain dalam kumpulan muzik atau orkestra
25.  Berlatih menggunakan alat muzik
26.  Menghadiri pertunjukkan pentas atau muzik
27.  Melukis potret atau foto
28.  Membaca buku-buku lakonan
29.  Membaca atau menulis sajak
30.  Mengikuti kursus Seni Lukis
51.  Menaip bahan-bahan bertulis atau surat-surat
52.  Mengira angka-angka dalam urusan perniagaan atau menyimpan kira-kira
53.  Menggunakan mesin perniagaan
54.  Menyimpan rekod-rekod perbelanjaan perniagaan
55.  Mengikuti kursus menaip
56.  Mengikuti kursus perniagaan
57.  Mengikuti kursus Simpan Kira-Kira
58.  Mengikuti kursus Matematik Perdagangan
59.  Menyimpan surat-surat, laporan-laporan dan rekod-rekod dalam fail.
60.  Menulis surat-surat perniagaan
KECEKAPAN

 
ARAHAN

☺ Tandakan (/) di Y di atas kertas jawapan untuk kenyataan-kenyataan yang melibatkan aktiviti-aktiviti yang anda tahu atau anda rasa boleh mempelajarinya.
☺ Tandakan (/) di N di atas kertas jawapan untuk kenyataan-kenyataan yang melibatkan aktiviti-aktiviti yang anda tidak buat atau anda rasa tidak boleh mempelajarinya.


Oval:  R Oval:  S

Saya tahu atau mahu belajar cara…

61.  Menggunakan jangka voltan
62.  Melaraskan karburator
63.  Menggunakan alat-alat elektrik logam di bengkel seperti gerudi elektrik
64.  Mengolah perabut atau barang-barang dari kayu
65.  membaca ‘BluePrints’
66.  Membaiki kerosakan elektrik yang mudah
67.  Membaiki perabot-perabot
68.  Membuat lukisan mekanik
69.  Membaiki kerosakan radio atau TV yang mudah
70.  Membaiki kerosakan paip air yang mudah
Saya tahu atau mahu belajar cara…

91.  Menerangkan sesuatu dengan jelas
92.  Bekerjasama atau bekerja dengan orang lain
93.  Melayan tetamu dengan baik
94.  Mengajar kanak-kanak
95.  Merancang hiburan untuk majlis-majlis
96.  Menolong orang yang dalam kesusahan atau kesedihan
97.  Menjadi pembantu sukarela di hospital, klinik atau di rumah orang-orang tua
98.  Merancang aktiviti-aktiviti amal untuk sekolah
99.  Meramal personaliti dengan baik
100.     Melayan orang yang lebih tua dari saya dengan baik.
Oval:   I Oval: E


Saya tahu atau mahu belajar cara …

71.  Memahami fungsi tiub vakum
72.  Menamakan tiga jenis makanan yang mempunyai protein yang tinggi
73.  Memahami ‘separuh hayat’ dalam unsure radioaktif
74.  Menggunakan jadual Logarisma
75.  Menggunakan pengukur boleh ubah untuk mendarab dan membahagi
76.  Menggunakan mikroskop
77.  Mengecam tiga gugusan bintang-bintang
78.  Menerangkan fungsi-fungsi sel darah putih
79.  Mentafsir formula kimia yang mudah
80.  Memahami kenapa satelit buatan manusia tidak jatuh ke bumi
Saya tahu atau mahu belajar cara…

101.   Menyelia kerja-kerja orang lain
102.   Membuat orang lain bekerja mengikut cara saya
103.   Mempunyai semangat dan daya tenaga yang tinggi
104.   Menjadi jurujual yang pandai
105.   Mewakili kumpulan mengemukakan cadangan atau aduan kepada pihak berkuasa
106.   Memenangi hadiah untuk kerja-kerja sebagai jurujual atau pemimpin
107.   Mengelola kelab, pertubuhan atau kumpulan
108.   Memulakan perniagaan sendiri
109.   Menjadi pemimpin yang berjaya
110.   Menjadi pendebat yang baik
Oval: A Oval: C

Saya tahu atau mahu belajar cara …

81.  Menyanyi dalam barisan kedua atau barisan keempat dalam kumpulan menyanyi beramai
82.  Melakukan persembahan muzik berseorangan
83.  Berlakon dalam sebuah lakonan
84.  Membaca sambil menterjemah
85.  Menterjemah gerak geri moden atau ‘ballet’
86.  Melukis gambar manusia sehingga dapat dikenali
87.  Mencipta lukisan atau ukiran
88.  Membuat barang-barang dari tembikar
89.  Mencipta pakaian, poster atau perabot
90.  Menulis cerita-cerita atau sajak yang baik
Saya tahu atau mahu belajar cara…

111.     Mengendalikan mesin fotostat
112.     Menulis trengkas
113.      Menyimpan surat-surat atau  bahan-bahan
114.      Memegang jawatan dalam   pejabat
115.     Menggunakan mesin simpan kira-kira
116.     Menggunakan mesin taip
117.     Membuat banyak kerja bertulis dalam masa yang singkat
118.     Menggunakan mesin kira
119.     Menggunakan alat pemerosesan data yang mudah seperti alat penebuk lubang
120.     Menyimpan rekod-rekod bayarang atau jualan dengan rapi


PEKERJAAN

 
ARAHAN

☺ Tandakan (/) di Y di atas kertas jawapan untuk kenyataan-kenyataan yang melibatkan pekerjaan-pekerjaan yang anda berminat.
☺ Tandakan (/) di N di atas kertas jawapan untuk kenyataan-kenyataan yang melibatkan pekerjaan-pekerjaan yang anda tidak suka atau tidak berminat.


Oval:  S
Oval:  R
Saya tahu atau mahu belajar cara …

121.       Mekanik Kapal Terbang
122.       Operator Janakuasa Elektrik
123.       Pemasang Paip
124.       Pemandu Jentera Berat
125.       Juruukur
126.       Merinyu Binaan
127.       Operator Radio
128.       Atenden Pam Minyak
129.       Penggunting Pokok
130.       Pereka Alat Perkakas
131.       Pengukir Foto
132.       Juru Elektrik

Saya tahu atau mahu belajar cara…

157.   Mubaligh
158.   Pakar Jenayah Kanak-Kanak
159.   Terapis Pertuturan
160.   Kaunselor Perkahwinan
161.   Pengarah Padang Permainan
162.   Guru Sains Sosial
163.   Psikologis Perubatan
164.   Pegawai Kebajikan Masyarakat
165.   Penolong Pegawai Pendidikan Daerah
166.   Kaunselor Pelajar
167.   Penyiasat Kes Sakit Jiwa
168.   Kausnelor Kerjaya


Oval:  I Oval: E133.   Ahli Kaji Cuaca
134.   Ahli Biologi
135.   Pengkaji Cakerawala
136.   Ahli Zoologi
137.   Ahli Kimia
138.   Ahli Kaji Selidik Sains Bebas
139.   Penulis Rencana Sains
140.   Penyunting Jurnal Sains
141.   Ahli Kaji Bumi
142.   Ahli Botani
143.   Pembantu Ahli Kaji Selidik Sains
144.   Ahli Fizik


169.   Jurujual Saham dan Bon
170.   Spekulator
171.   Wakil Pengilang
172.   Penerbit Televisyen
173.   Pengurus Hotel
174.   Pegawai Eksekutif
175.   Pengurus Restoran
176.   Juruacara
177.   Jurujual Berkereta
178.   Jurujual Hartanah
179.   Pakar Perunding Perhubungan
180.   Pengurus Kempen Ahli PolitikOval: C
Oval: A


145.   Penyair
146.   Pemimpin Simfoni
147.   Ahli Muzik
148.   Pengarang
149.   Penulis Bebas
150.   Penyusun Muzik
151.   Peniaga Seni Lukis
152.   Pelatih Drama
153.   Penyanyi Konsert
154.   Penggubah Lagu
155.   Pengarah Pentas
156.   Penulis Lakonan

181.     Penyimpan Kira-Kira
182.     Pakar Kawalan Kualiti
183.     Penyemak Belanjawan
184.     Perangkawan /Juru Statistik
185.     Juru Trengkas Mahkamah
186.     Kerani Bank
187.       Pegawai Daftar / Rekod Barang-Barang
188.     Penilai Harga
189.     Kerani Gaji
190.     Penganalisa Kewangan
191.     Pemeriksa Kira-Kira
192.     Akauntan Cukai
SOAL SELIDIK MINAT PEKERJAAN
(VOCATIONAL INTEREST QUESTIONNAIRE)

Nama                : _______________________Jantina : ____________  Tarikh : _____________
No. Kad Pengenalan      : _____________________         Pusat Ujian: _____________________

Tandakan (/) Pada Jawapan Anda.

1.Y  N              11. Y  N              21. Y  N              31. Y  N           41. Y  N           51. Y  N
2.Y  N              12. Y  N              22. Y  N              32. Y  N           42. Y  N           52. Y  N    
3.Y  N              13. Y  N              23. Y  N              33. Y  N           43. Y  N           53. Y  N
4.Y  N              14. Y  N              24. Y  N              34. Y  N           44. Y  N           54. Y  N
5.Y  N              15. Y  N              25. Y  N              35. Y  N           45. Y  N           55. Y  N
6.Y  N              16. Y  N              26. Y  N              36. Y  N           46. Y  N           56. Y  N
7.Y  N              17. Y  N              27. Y  N              37. Y  N           47. Y  N           57. Y  N
8.Y  N              18. Y  N              28. Y  N              38. Y  N           48. Y  N           58. Y  N
9.Y  N              19. Y  N              29. Y  N              39. Y  N           49. Y  N           59. Y  N
10.  Y  N           20. Y  N              30. Y  N              40. Y  N           50. Y  N           60. Y  N

61.  Y  N           71. Y  N              81. Y  N              91. Y  N           101. Y  N         111. Y  N
62.  Y  N           72. Y  N              82. Y  N              92. Y  N           102. Y  N         112. Y  N
63.  Y  N           73. Y  N              83. Y  N              93. Y  N           103. Y  N         113. Y  N
64.  Y  N           74. Y  N              84. Y  N              94. Y  N           104. Y  N         114. Y  N
65.  Y  N           75. Y  N              85. Y  N              95. Y  N           105. Y  N         115. Y  N
66.  Y  N           76. Y  N              86. Y  N              96. Y  N           106. Y  N         116. Y  N
67.  Y  N           77. Y  N              87. Y  N              97. Y  N           107. Y  N         117. Y  N
68.  Y  N           78. Y  N              88. Y  N              98. Y  N           108. Y  N         118. Y  N
69.  Y  N           79. Y  N              89. Y  N              99. Y  N           109. Y  N         119. Y  N
70.  Y  N           80. Y  N              90. Y  N              100. Y  N         110. Y  N         120. Y  N

121.   Y  N        133. Y  N            145. Y  N            157. Y  N         169. Y  N         181. Y  N
122.   Y  N        134. Y  N            146. Y  N            158. Y  N         170. Y  N         182. Y  N
123.   Y  N        135. Y  N            147. Y  N            159. Y  N         171. Y  N         183. Y  N
124.   Y  N        136. Y  N            148. Y  N            160. Y  N         172. Y  N         184. Y  N
125.   Y  N        137. Y  N            149. Y  N            161. Y  N         173. Y  N         185. Y  N
126.   Y  N        138. Y  N            150. Y  N            162. Y  N         174. Y  N         186. Y  N
127.   Y  N        139. Y  N            151. Y  N            163. Y  N         175. Y  N         187. Y  N
128.   Y  N        140. Y  N            152. Y  N            164. Y  N         176. Y  N         188. Y  N
129.   Y  N        141. Y  N            153. Y  N            165. Y  N         177. Y  N         189. Y  N
130.   Y  N        142. Y  N            154. Y  N            166. Y  N         178. Y  N         190. Y  N
131.   Y  N        143. Y  N            155. Y  N            167. Y  N         179. Y  N         191. Y  N
132.   Y  N        144. Y  N            156. Y  N            168. Y  N         180. Y  N         192. Y  N


________        _________         ________     _________      ________          ________
  I – R              2 – I                        3